31 مه

دانلود رام Desire Dual Sim KitKat 820U فایل فلش

دانلود رام Desire Dual Sim KitKat 820U فایل فلش فلش از طریق فستبوت و فرمان Fastboot reboot-bootloader 1. Fastboot oem lock 2 Fastboot oem 3. rebootRUU Download tool fastboot unzip FastbootDrivers1 FastbootDrivers2   دانلو د رام Desire Dual Sim KitKat 820U فایل فلش دانلود رام Desire Dual Sim KitKat 820U فایل فلش

31 مه

دانلود رام Htc 9060 فایل فلش

دانلود رام Htc 9060 فایل فلش فلش با فستبوت adb fastboot flash zip rom.zip       دانلود رام Htc 9060 فایل فلش دانلود رام Htc 9060 فایل فلش دانلود رام Htc 9060 فایل فلش  

31 مه

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش

دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش     1. SP Flash tool – Download it here 2. Android ADB drivers – Download it here   دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش دانلود رام رسمی ZTE Blade L3 فایل فلش