دسته: APPLE

دانلود رام رسمی ios 6.2.1 Apple TV2

دانلود رام رسمی ios 6.2.1 Apple TV2    (نسخه سیستم عامل iOS 6.2.1) Apple TV2.ipsw) -- دانلود رام رسمی ( حجم MB666) – RIAL 70,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی ios 7.1 Apple TV3

دانلود رام رسمی ios 7.1 Apple TV3    (نسخه سیستم عامل iOS 7.1) Apple TV3.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم 874MB) – RIAL 70,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی ios 1.1.5 Touch 1

دانلود رام رسمی ios 1.1.5 Touch 1    (نسخه سیستم عامل iOS 1.1.5) Touch 1.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم MB165) – RIAL 70,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی ios 4.2.1 Touch 2

دانلود رام رسمی ios 4.2.1 Touch 2    (نسخه سیستم عامل iOS 4.2.1) Touch 2.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم MB346) – RIAL 70,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی IOS 5.1.1 Touch 3

دانلود رام رسمی IOS 5.1.1 Touch 3    (نسخه سیستم عامل iOS 5.1.1)A1367 Touch 3.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم MB655) – RIAL 80,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد...

Read More

دانلود رام رسمی IOS 6.1.6 Touch 4

دانلود رام رسمی IOS 6.1.6 Touch 4    (نسخه سیستم عامل iOS 6.1.6)A1367 Touch 4.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم MB867) – RIAL 80,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی ios 9.2 Touch 5

دانلود رام رسمی ios 9.2 Touch 5  (نسخه سیستم عامل iOS 9.2) Touch 5.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم 1.47GB) – RIAL 80,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد...

Read More

دانلود رام رسمی ios 9.2 Touch 6

دانلود رام رسمی ios 9.2 Touch 6    (نسخه سیستم عامل iOS 9.2) Touch 6.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم 1.72GB) – RIAL 80,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی ios 5.1.1 iPad 1

دانلود رام رسمی ios 5.1.1 iPad 1    (نسخه سیستم عامل iOS 5.1.1) iPad 1.ipsw )-- دانلود رام رسمی ( حجم 726mb) – RIAL 80,000 پرداخت و دانلود مستقیم پرداخت مورد به سبد خرید اضافه...

Read More

دانلود رام رسمی ios 9.2 iPad 2

دانلود رام رسمی ios 9.2 iPad 2  (نسخه سیستم عامل iOS 9.2) A1396(iPad2,2) iPad 2.ipsw -- دانلود رام رسمی ( حجم 1.32GB) – RIAL 80,000 (نسخه سیستم عامل iOS 9.2) A1397(iPad2,3) iPad 2.ipsw -- دانلود رام...

Read More
Loading