دسته: TWRP

دانلود ریکاوری HTC Wildfire S twrp 2.8.7

دانلود ریکاوری HTC Wildfire S twrp 2.8.7    twrp-2.3.3.0-marvel.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC Wildfire S twrp 2.8.7 دانلود ریکاوری HTC Wildfire S twrp 2.8.7...

Read More

دانلود ریکاوری HTC Vivid twrp 2.6.3

دانلود ریکاوری HTC Vivid twrp 2.6.3    twrp-2.6.3.0-holiday.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC Vivid twrp 2.6.3 دانلود ریکاوری HTC Vivid twrp 2.6.3 دانلود ریکاوری...

Read More

دانلود ریکاوری HTC Sensation twrp 2.8.6

دانلود ریکاوری HTC Sensation twrp 2.8.6    twrp-2.8.6.0-pyramid.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC Sensation twrp 2.8.6 دانلود ریکاوری HTC Sensation twrp 2.8.6...

Read More

دانلود ریکاوری HTC One VX twrp 2.8.5

دانلود ریکاوری HTC One VX twrp 2.8.5  twrp-2.8.5.0-totemc2.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC One VX twrp 2.8.5 دانلود ریکاوری HTC One VX twrp 2.8.5 دانلود ریکاوری HTC...

Read More

دانلود ریکاوری HTC One V GSM twrp 2.6.3

دانلود ریکاوری HTC One V GSM twrp 2.6.3    twrp-2.6.3.0-primou.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC One V GSM twrp 2.6.3 دانلود ریکاوری HTC One V GSM twrp 2.6.3...

Read More

دانلود ریکاوری HTC One SV GSM twrp 2.8.5

دانلود ریکاوری HTC One SV GSM twrp 2.8.5    twrp-2.8.5.0-k2_u.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC One SV GSM twrp 2.8.5 دانلود ریکاوری HTC One SV GSM twrp 2.8.5...

Read More

دانلود ریکاوری HTC One Remix twrp 2.8.5

دانلود ریکاوری HTC One Remix twrp 2.8.5    twrp-2.8.5.0-memwl.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد دانلود ریکاوری HTC One Remix twrp 2.8.5 دانلود ریکاوری HTC One Remix twrp 2.8.5...

Read More

دانلود ریکاوری HTC One Mini twrp 2.8.7

دانلود ریکاوری HTC One Mini twrp 2.8.7    twrp-2.8.7.0-m4.img – RIAL 50,000 خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد   دانلود ریکاوری HTC One Mini twrp 2.8.7 دانلود ریکاوری HTC One Mini twrp 2.8.7...

Read More
Loading