آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال

  1. ابتدا این فایل را درون گوشی مورد نظر نصب کنید  apk.morel local
  2. سپس وارد برنامه شده و وارد custom locale شوید مطالبق شکل کلمات را وارد کنید و دکمه set را بزنید:

 

آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال

 

3. در این مرحله یا گوشی فارسی میشه یا پیغامی میاد مبنی بر این که ادامه کار نیاز به روت کردن گوشی داره میاد که با روت کردن گوشی و انجام دادن  دوباره مراحل و اجازه دسترسی که بدید گوشی فارسی میشود.


برنامه روت کننده گوشی بدون نیاز به pc دانلود کنید  برنامه بصورت آنلاین کار میکند

برنامه روت کننده گوشی ورژن pc دانلود کنید برنامه بصورت آنلاین کار میکند

 

 

 

آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال  آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال

آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android  آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android  آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|androidرسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسfirmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android  آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|androidمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zipfirmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android  آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android آپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android

آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال آموزشآپدیت|firmware|stock|stock rom|رام رسمی|xperia z1|download|zip|ftf|رسمی|android اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال

آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال آموزش اضافه کردن زبان فارسی با مورل لوکال