ارتقاء honor 4c CHM-U01 از اندروید 4 به 6.0.1 بیلد 130 C185B130

ارتقاء honor 4c CHM-U01 از اندروید 4.2.2 به 6.0.1

بیلد نامبر 130 کرت 185 C185B130

 

 

 

 

خرید