دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

 

U9180-V5-U9180-U793-N986-U807-V818-U879-G717C-V967S-Q507T-U817-V987-U5S-A880-U968-U795+-X9180-N5S-Q501T-Q802t-U819-V970-A880-N918ST-Q509T-Q302C-U808-U795-U880F1-V889S-V9180-U887-U956-U960E-U969-V889M-U791-Q201T-N928DT-N939SC-A2015–G720C-G720T

رام مدل های بلا موجود می باشد.

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای فایل فلش