دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای رام

 

U9180-V5-U9180-U793-N986-U807-V818-U879-G717C-V967S-Q507T-U817-V987-U5S-A880-U968-U795+-X9180-N5S-Q501T-Q802t-U819-V970-A880-N918ST-Q509T-Q302C-U808-U795-U880F1-V889S-V9180-U887-U956-U960E-U969-V889M-U791-Q201T-N928DT-N939SC-A2015–G720C-G720T

رام مدل های بلا موجود می باشد.

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای رام

دانلود تمامی رام های گوشی های ZTE زد تی ای رام