دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Fame GT-S6812i رام

Model GT-S6812i
Model name GALAXY Fame
Country China (China Unicom)
Version Android 4.1.2
Changelist 1391009
Build date Wed, 04 Sep 2013 07:08:50 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CHU
PDA S6812IZNAMI1
CSC S6812ICHUAMI1

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

 

login:kapitansam
password:sqrom

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Fame GT-S6812i رام

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Fame GT-S6812i رام

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Fame GT-S6812i رام

دانلود رام رسمی 4.1.2 GALAXY Fame GT-S6812i رام