دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom LTE A SM C115M رام

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom LTE A SM C115M رام

Model SM-C115M
Model name GALAXY K Zoom LTE-A
Country Colombia
Version Android 4.4.2
Changelist 4690954
Build date Mon, 28 Sep 2015 20:31:20 +0000
Product code COO
PDA C115MVJU1AOI1
CSC C115MUUB1AOD1

952 مگابایت

RIAL 70,000 – خرید

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom LTE A SM C115M رام

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom LTE A SM C115M رام

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY K Zoom LTE A SM C115M رام