دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY Note Ⅱ GT-N7100T فایل فلش

Model GT-N7100T
Model name GALAXY Note Ⅱ
Country New Zealand
Version Android 4.4.2
Changelist 1589154
Build date Fri, 09 May 2014 04:05:19 +0000
Security Patch Level N/A
Product code TNZ
PDA N7100TDOUFNE2
CSC N7100TTNZFNE1
اضافه‌کردن به سبدخرید

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY Note Ⅱ GT-N7100T فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY Note Ⅱ GT-N7100T فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.2 GALAXY Note Ⅱ GT-N7100T فایل فلش