دانلود رام رسمی 4.4.2 SCH I535 GALAXY S III فایل فلش

 

Model SCH-I535
Model name GALAXY S III
Country USA (Verizon)
Version Android 4.4.2
Changelist 1542239
Build date Mon, 19 May 2014 15:16:48 +0000
Product code VZW
PDA I535VRUDNE1
CSC I535VZWDNE1
خرید