دانلود رام رسمی 4.4.4 GALAXY YOUNG2 SM-G130BU فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.4 GALAXY YOUNG2 SM-G130BU فایل فلش

Model SM-G130BU
Model name GALAXY YOUNG2
Country Brazil (VIVO)
Version Android 4.4.4
Changelist 938593
Build date Thu, 07 Jan 2016 22:27:03 +0000
Product code ZVV
PDA G130BUVJU0APA1
CSC G130BUZVV0APA1

 

 

رمز دانلود : نام کاربری : kapitansam   پسورد : sqrom

دانلود رام رسمی 4.4.4 GALAXY YOUNG2 SM-G130BU فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.4 GALAXY YOUNG2 SM-G130BU فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.4 GALAXY YOUNG2 SM-G130BU فایل فلش

دانلود رام رسمی 4.4.4 GALAXY YOUNG2 SM-G130BU فایل فلش