دانلود رام Desire Dual Sim KitKat 820U رام

فلش از طریق فستبوت و فرمان

Fastboot reboot-bootloader 1.
Fastboot oem lock 2
Fastboot oem 3. rebootRUU

Download tool fastboot unzip

FastbootDrivers1

FastbootDrivers2

 

اضافه‌کردن به سبدخرید

دانلو

د رام

Desire Dual Sim KitKat 820U رام

دانلود رام Desire Dual Sim KitKat 820U رام