دانلود رام p1000 v216 فایل فلش فریمور

p1000 v216 firmware
MT6572_S01_MAIN2.1_W10.24
MT6572_S00_MOLY_WR8_W1315_MD_WG_MP_V8_1_2g_n
p1000 v216 it is ok v214
p6572-bb-v2.2
mt6572
m72_nand_p1000

 

دانلود رام p1000 v216 فایل فلش فریمور