دانلود رایگان مجموعه فایل روت samsung

EK-GC100 4.1.1               Password = root1
EK-GC200 4.3        Password = root2
Galaxy Nexus 4.0.2       Password = root3
Galaxy Nexus 4.0.4         Password = root4
Galaxy Nexus 4.3      Password = root5
GT-B5330 4.1.2        Password = root6
GT-B5330B 4.0.4       Password = root7
GT-B5330L 4.0.4        Password = root8
GT-i9190 4.4.2       Password = root9
GT-i9192 4.4.2       Password = root10
GT-i9192 4.2.2       Password = root11
GT-i9195 4.4.2       Password = root12
GT-i9195H 4.4.2       Password = root13
GT-i9195L 4.4.2      Password = root13
GT-I9195T 4.4.2      Password = root14
GT-I9197 4.4.2      Password = root15
GT-i9200 4.4.2      Password = root16
GT-i9205 4.4.2       Password = root17
GT-i9260 4.1.1        Password = root18
GT-I9295 4.4.2      Password = root19
GT-i9300 4.1.1      Password = root20
GT-i9300i 4.4.4      Password = root21
GT-i9300t 4.0.4     Password = root22
GT-i9301i 4.4.2     Password = root23
GT-i9310Q 4.4.2      Password = root24
GT-I9305 4.4.4      Password = root25
GT-i9305 4.1.1      Password = root26
GT-I9305N 4.4.4      Password = root27
GT-I9305T 4.1.1     Password = root28
GT-I9500 5.0.1     Password = root29
GT-I9502 4.4.2    Password = root30
GT-I9505 4.4.2      Password = root31
GT-I9505G 4.3     Password = root32
GT-I9506 5.0.1      Password = root33
GT-I9507 4.4.2      Password = root34
GT-I9508 4.4.2   Password = root35
GT-I9515 4.4.2      Password = root36
GT-I9515L 4.4.2       Password = root37
GT-N5100 4.4.2    Password = root38
GT-N5110 4.4.2       Password = root39
GT-N5120 4.4.2      Password = root40
GT-N7100 4.4.2     Password = root41
GT-N7100T 4.4.2    Password = root42
GT-N7102 4.1.1       Password = root43
GT-N7105 4.4.2     Password = root44
GT-N7105T 4.1.1    Password = root45
GT-N8000 4.4.2     Password = root46
T-N8005 4.4.2     Password = root47
GT-N8010 4.4.2       Password = root48
GT-N8013 4.0.4    Password = root49
GT-N8020 4.4.2       Password = root50
GT-P3100 4.0.3      Password = root51
GT-P3110 4.0.3     Password = root52
GT-P3113 4.0.4    Password = root53
GT-P5100 4.0.3    Password = root54
GT-P5110 4.0.3    Password = root55
GT-P5113 4.0.4  Password = root56
GT-P5200 4.4.2    Password = root57
GT-P5210 4.4.2   Password = root58
GT-P5220 4.4.2     Password = root59
SGH-I317 4.1.1   Password = root60
SGH-I497 4.0.4   Password = root61
SGH-I727 4.0.4    Password = root62
SGH-I747 4.0.4    Password = root63
SM-C105A 4.2.2    Password = root64

 

دانلود رایگان مجموعه فایل روت samsung