دانلود رایگان مجموعه فایل CSC فارسی سامسونگ

دانلود رایگان مجموعه فایل CSC فارسی سامسونگ

سلام مجموعه فایل csc رو گذاشتم برای دوستانی که ممکنه نیاز داشته باشن . این لیست بروز خواهد شد…

CSC_OJV_I8190OJVAMH1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I8200OJVANB1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I8262OJVAMF1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I8552OJVANB3_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9060OJVAML3_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9082OJVBNC2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9105OJVAMC1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9190OJVBNA1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9192OJVAMI1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9195OJVBNA1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9300OJVEMF1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9300OJVGNB3_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_N5100OJVBMD1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_N5100OJVCML1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_N5110OJVCMK1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_N7505OJVANA4_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_N8000OJVCMF1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_N8010OJVCMK1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S5282OJVAME1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S5282OJVAND1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S5301OJVALK2_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_S6790OJVANA1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S7270OJVANA1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S7275ROJVAMH4_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S7390OJVANB2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S7392OJVAMI2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S7562OJVALJ3_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_S7580OJVAMK1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S7582OJVAMJ2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_SUP_S7272OJVAMF2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_T110OJVANE2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_T111OJVAND2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_T210OJVAMJ1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_T211OJVAMG1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OXA_I9105POXAAMB1_4.1.2.rar
GT-I9100-MULTI-CSC-OJPLPG_Arabic_4.0.3.rar

CSC_OJV_N7100OJVENA1_Arabic_4.3.rar
CSC_OJP_N7000OJPLSB_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9152OJVANA2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9200OJVCNB2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9070OJVBMD1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_G900HOJV1ANCH_Arabic_4.4.2.rar
CSC_I9205_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9295OJVBML1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_I9305OJVBMA2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9301IOJVUANF1_Arabic_4.4.2_KitKat.rar
CSC_OJV_G900IOJV1ANC_Arabic_4.4.2.rar

CSC_OJV_I9195OJVBND1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_XST_I9305XSTEMK2_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_I9100OJVLS6_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9192OJVBNB1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_N5120OJVCNA1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_N7105OJVDMA3_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_I9235OJVAML1_Arabic_4.2.2.rar

CSC_OJV_S7562OJVBMK1_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_S6010OJVAMH2_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_G7102OJVANB1_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_S5301OJVAMG1_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_S5310IOJV0ANE3_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_P5100OJVALD7_Arabic_4.0.3.rar
CSC_OJV_P5210OJVANA1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S7560OJVAMF5_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_P3100OJVBLJ1_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_S6810OJVAMF2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_N900OJVDND1_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_S5280OJVAME2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S5303OJVAMB2_Arabic_4.0.4.rar
GT-P6800-MULTI-CSC-OJPLP7_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_P5220OJVANB1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_G900HOJV1AND4_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_P5200OJVBMK1_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_S7580OJVANB2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S5310OJVAMH1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_P5200OJVANC2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S5312OJVAME2_Arabic_4.1.2.rar

CSC_OJV_S6012OJVALJ1_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_P6200OJVMD1_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_G900FOJV1AND4_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_S6310OJVAME2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S7275ROJVAND1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_S6812OJVAMD2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_S6312OJVAMB2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_N9005OJVEND1_Arabic_4.4.2.rar
P7500-MULTI-CSC-OJVKJ1_Arabic.rar
CSC_OJV_P3100OJVALD2_Arabic_4.0.3.rar
CSC_OJV_S7582OJVANB1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_P5100OJVBLF1_Arabic_4.0.4.rar
CSC_OJV_S7262OJVANC2_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_T310OJVAMF2_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_T230OJV0AND2_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T311OJVAMG1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_P600OJVBMK1_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_P905OJVANB1_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T315OJVAMI1_Arabic_4.2.2.rar
CSC_OJV_P605OJVBMK1_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_T211OJVANA3_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_P601OJVBMK1_Arabic_4.3.rar
CSC_OJV_P901OJVANA5_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_P900OJVAND1_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T2105OJVAMK2_Arabic_4.1.2.rar

CSC_OJV_T320OJV1ANA7_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T520OJVANA4_Arabic_4.4.2.rar
I8190T_Arabic_4.1.2.rar
CSC_OJV_T325OJV1ANB8_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T331OJV1AND2_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T330OJV1AND1_Arabic_4.4.2.rar
CSC_OJV_T530OJV1ANC3_Arabic_4.4.2.rar