فایل های زیر سه مدل مختلف گلکسی یانگه پس دقت کنیدS6310T-S6310N-S6310L

PDA/AP Version S6310TDVBOJ1
CSC Version S6310TTLPBOJ1
MODEM/CP Version S6310TDVBOJ1
Region TLP – Australia
Build Date 2015-10-01
Changelist 1605409
OS Jelly Bean
OS Version 4.1.2
Size 635.79MB


PDA/AP Version S6310NXXANR5
CSC Version S6310NTNPANR4
MODEM/CP Version S6310NXXANE2
Region TNP
Build Date 2014-07-11
Changelist 1556952
OS Jelly Bean
OS Version 4.1.2
Size 673.22MB


PDA/AP Version S6310LUBANH3
CSC Version S6310LPNTANH4
MODEM/CP Version S6310LUBAMK1
Region PNT – Peru
Build Date 2014-08-27
Changelist 1568252
OS Jelly Bean
OS Version 4.1.2
Size 622.93MB

پرداخت